Kolegium Sędziów PZkol

Siedziba:
POLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI

05-800 Pruszków
ul. Andrzeja 1

adres e-mail: tomek@tcsoft.pl

 

ZARZĄD KOLEGIUM SĘDZIÓW PZKOL

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZKol: Tomasz Cichy (tel. 503 143 095)

Robert Dobrochowski
Krzysztof Dymek
Agnieszka Kunc
Danuta Maciałek
Piotr Rusiecki
Marek Sołtysiak
Zbigniew Szkibiel


REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

1. Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego (zwane dalej Kolegium) jest komisją PZKol, powołaną do kierowania sprawami sędziowskimi.

2. Kolegium działa na podstawie Statutu PZKol, uchwał Zarządu PZKol i niniejszego Regulaminu.

3. zakresem działania Kolegium jest:

a) obsada sędziowska imprez wg aktualnie obowiązującego systemu
b) nabór i szkolenie sędziów wraz z nadawaniem klas sędziowskich
c) aktualizacja przepisów sportowych
d) starania o jak najlepsze warunki pełnienia funkcji sędziego
e) sprawy dyscypliny sędziowskiej
f) inne sprawy związane z działalnością sędziowską.

4. Kolegium składa się z 8 osób (przewodniczący i 7 członków) wybranych przez Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Sędziów PZKol, przy czym członkami Kolegium mogą być wyłącznie komisarze PZKol. Kadencja Kolegium trwa 4 lata równolegle do kadencji władz Polskiego Związku Kolarskiego.

Przewodniczącego Kolegium wybiera się w osobnym głosowaniu.

5. W walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Sędziów z głosem stanowiącym udział biorą przewodniczący Kolegiów Sędziów Regionalnych Związków Kolarskich oraz wszyscy komisarze PZKol z aktualną licencją sędziowską oraz sędziowie Honorowi PZKol.

Zebranie jest ważne bez względu na liczbę uczestników pod warunkiem, że jego termin i miejsce zostały ogłoszone na stronie internetowej Kolegium Sędziów co najmniej na 30 dni wcześniej.

6. W przypadku działań Kolegium nie zgodnych ze Statutem PZKol, uchwałami Zarządu PZKol czy zasadami społecznej działalności w sporcie, Zarząd PZKol ma prawo, po nieskutecznym pisemnym napomnieniu, rozwiązać Kolegium i do czasu następnego zebrania ustalić tymczasowego przewodniczącego.


Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZKol w dniu 25.04.2017 wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.